top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen weboldal üzemeltetője a(z),

Team Play Consulting Kft., a továbbiakban: „Adatkezelő”

az érintetteket jelen Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megvalósuló adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Adatkezelő adatai:

Team Play Consulting Kft.

Cégjegyzékszám
01-09-370346

Adószám
27983496-2-43

E-mail cím:

[ride@theteamplay.com]

Levelezési cím:

1112 Budapest, Bodajk utca 16.

Adatfeldolgozó adatai:

Wix.Com Ltd (NASDAQ:WIX)

Székhely:
6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael

E-mail cím:

www.wix.com

Adatfeldolgozói tevékenység: a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatos szerverhostinggal összefüggő feladatok ellátása.

 

1.A Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos egyes adatkezelések

1.1 Jelentkezés teszt vezetésre (kapcsolatfelvétel)

Adatkezelés célja: az Adatkezelővel való kapcsolattartás lehetősége, az Adatkezelő üzleti tevékenységéről, szolgáltatásairól való érdeklődés, teszt vezetésre jelentkezés.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti érintetti jogos érdek teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, telefonszáma, üzenetének tartalma, email címe. A kezelt személyes adatok köre függ a megkeresés módjától, és a megkeresésben szereplő személyes adatok körétől. Csak olyan mértékben kezeljük a kapcsolatfelvétel során begyűjtött személyes adatokat, amelyek a kapcsolatfelvételre történő válasz adásához szükségesek.

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat az első üzenet küldésétől vagy kapcsolatfelvételtől számított 1 évet követően töröljük.

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

2.Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

a) tájékoztatáshoz való jog;

b) hozzáférési jog;

c) helyesbítéshez való jog;

d) törléshez való jog;

e) az adatkezelés korlátozásához való jog;

f) adathordozhatósághoz való jog;

g) tiltakozáshoz való jog.

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.

A hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhet, illetve tájékoztatást kaphat az adatkezelés biztonsági feltételeiről is.

A helyesbítéshez való jog szerint kérésére késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait, valamint hiányos adatait kiegészítjük.

Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi esetekben:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon

kezeljük;

b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és más jogalap nincs az adatok kezelésére;

c) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

d) jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell.

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Kérésre a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való jog alapján korlátozzuk, ekkor a személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel. Az adathordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek, illetve ezeket az adatokat kérésére közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő részére.

Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkeresésével összefüggésben nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

bottom of page